Laatste wijziging: 28-08-2019

Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@depsycholoog.nl of het telefoonnummer 0853037848.

Definities

  • Depsycholoog.nl : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Depsycholoog.nl., met KvK-nummer 63835746.
  • Psychologen en relatietherapeuten: dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met depsycholoog.nl een overeenkomst sluiten met als doel van aanvragen te ontvangen voor psychologische dienstverlening of relatietherapie.
  • Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een aanmelding doet via www.depsycholoog.nl.
  • Aanmelding: een door een bezoeker van de website ingezonden verzoek om via www.depsycholoog.nl in contact te komen met psychologen en relatietherapeuten

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Aanmeldingen die je via de www.depsycholoog.nl doet. Als je een aanmelding doet, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Depsycholoog.nl en jou.
Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je aanmelding uitdrukkelijk schriftelijk met Depsycholoog.nl bent overeengekomen.
Depsycholoog.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Depsycholoog.nl en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://www.depsycholoog.nl/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van Depsycholoog.nl

Via de website van Depsycholoog.nl kun je gratis een aanmelding doen bij een van de bij ons aangesloten psychologen en relatietherapeuten.
Depsycholoog.nl stuurt je aanmelding door naar een van de psychologen en relatietherapeuten die volgens ons het meest relevant is voor jouw aanmelding.
Depsycholoog.nl brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Depsycholoog.nl is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en de psychologen en relatietherapeuten met elkaar sluiten.

Aanmelding
Als Depsycholoog.nl je aanmelding ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de psychologen en relatietherapeuten die wij voor jou hebben geselecteerd.
Depsycholoog.nl garandeert niet dat de psychologen en relatietherapeuten  contact met je opnemen.

Jouw gegevens

Depsycholoog.nl beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Depsycholoog.nl naar haar Privacy Policy

Klachten

Depsycholoog.nl wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Depsycholoog.nl, verzoeken wij je dit te melden via het e-mailadres info@depsycholoog.nl.
Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
Depsycholoog.nl streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

Depsycholoog.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Depsycholoog.nl.
Depsycholoog.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Depsycholoog.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van de aangesloten psychologen of relatietherapeuten.
De aansprakelijkheid van Depsycholoog.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Depsycholoog.nl.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.