Privacy Policy

DePsycholoog hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DePsycholoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van je rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als DePsycholoog zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebthierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die je aan de praktijk doorgeeft, worden zorgvuldig opgeslagen.

De verwerking van de persoonsgegevens blijven beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden van de diagnostiek of de behandeling binnen de praktijk en worden niet buiten de EU opgeslagen. Vanaf het moment dat je een afspraak met ons maakt, ben je bij ons geregistreerd als cliënt. We maken dan een persoonlijk dossier aan. Dit dossier bevat onder andere verslagen van de gesprekken.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Depsycholoog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De behandel(/coachings) overeenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Depsycholoog de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Nationaliteit
• NAW gegevens
• BSN
• Gegevens over gezondheid
Je persoonsgegevens worden door Depsycholoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna alleen nog voor de verplichte periode van 15 jaar. Deze periode is bepaald in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst ( WGBO ). Na deze periode kunnen we besluiten het dossier te vernietigen en te verwijderen uit het elektronische cliëntensysteem. Daarnaast houden wij ons aan de fiscale bewaartermijn voor financiële gegevens.

Wij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij
nadrukkelijk met je vooraf overeengekomen.

Verstrekking aan derden

Tussen DePsychloog en de verwijzer (de arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing heeft gedaan) mag op grond van het goed hulpverlenerschap vrij verkeer van relevante medische gegevens plaatsvinden over de intake en de behandeling, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij verder aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van een online patiëntendossier (Careweb);
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Bij geen bezwaar leveren we je gegevens gepseudonimiseerd aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over dbc-trajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en forensische zorg en over trajecten in de basis-ggz. Het betreft gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Je kunt meer informatie hierover vinden op de website https://www.dbcinformatiesysteem.nl/over/wat-en-waarom-dis.
– Bij geen bezwaar leveren we jouw gepseudonimiseerd ROM gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SGB). SGB is een onafhankelijk kenniscentrum met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten. Meer informatie vind je op https://www.sbggz.nl/

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Rechten als cliënt

1. Recht op inzage:
Je hebt het recht op recht de gegevens die wij over je opslaan in te zien.

2.  Recht op rectificatie.
Zijn gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet juist, dan kun je ons vragen je gegevens te verbeteren. Bent je het niet eens met de mening van je behandelaar of wil je iets aanvullen daarop, dan kunt je de behandelaar vragen iets aan te passen. Hij is daartoe niet verplicht. Hij is wel verplicht je aanvullingen op te nemen.

3. Recht op vergetelheid
Je hebt het recht ons te vragen (bepaalde) gegevens over je te wissen. Daarvoor gelden wel wettelijke beperkingen, zowel tijdens als na de behandeling.

4.Recht op dataportabiliteit.
Wanneer je daarom vraagt zijn wij verplicht de door je aan ons verstrekte gegevens digitaal aan je mee te geven.
Opslaan van je gegevens

Wij slaan je gegevens veilig digitaal op. Wij zorgen dat de gegevens niet verloren of beschadigd raken en niet worden bekeken door mensen die daar geen recht op hebben.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zoals:
• Alle personen die namens Depsycholoog van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Bezoek website
Op de website van DePsycholoog worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DePsycholoog gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Depsychooog.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Depsycholoog.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie

• Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Depsycholoog.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Depsycholoog.nl heeft hier geen invloed op. De Psycholoog heeft Google geen toestemming gegeven om via Depsycholoog.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

• Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen of klachten
Heb je vragen of een klacht over de verwerking van je eigen gegevens? Bespreek deze dan eerst met je behandelaar.

Contactgegevens
De Psycholoog/IVPP
Amstelveenseweg 88-4
1075 XJ Amsterdam
Contactpersoon: Robert Haringsma

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.